معماي تقسيم ساعت

معمای تقسیم ساعت


معما:
چگونه می توان دو خط مستقیم روی صفحه این ساعت کشید که آن را به سه قسمت تقسیم کند ، طوری که مجموع اعداد هر قسمت با هم مساوی باشند؟

 

معمای جدید, تست هوش تصویری, ساعت دیواری

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معمای تقسیم ساعت
دو خط مستقیم به شکل زیر در صفحه ساعت رسم می کنیم ...
اگر دقت کنید مجموع اعداد در هر قسمت مساوی است با عدد 26 بیست و شش

 

معمای جدید, تست هوش تصویری, ساعت دیواری

منبع:vase2.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه